Sprawy uczniów

Zasady zwalniania z zajęć wychowania fizycznego

Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dokonuje Dyrektor na podstawie podanego niżej kompletu dokumentów:

1/ podania rodziców ucznia, skierowanego do Dyrektora Szkoły, w którym zostaje określony czas zwolnienia z zajęć i jego powód (nie musi to być konkretna nazwa jednostki chorobowej);

2/ zwolnienia lekarskiego z określeniem czasu, który obejmuje zwolnienie, datą wystawienia i czytelną pieczątką lekarza;

3/ deklaracja wzięcia odpowiedzialności za ucznia podczas trwania zajęć (w przypadku jej braku uczeń pozostaje na sali gimnastycznej mimo nieuczestniczenia w zajęciach) - deklaracja może stanowić część podania.

Powyższy komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły do 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego lub drugiego semestru albo po stwierdzeniu przewidywanej przez lekarza dłuższej niż 1 miesiąc niezdolności do zajęć.

Jeżeli uczeń złoży w/w dokumenty w terminie wskazanym przez szkołę, dyrektor zwalnia ucznia z zajęć zgodnie z datą złożenia dokumentów;
Rodzice otrzymują pisemne potwierdzenie zwolnienia z zajęć wf, a jego kopia znajduje się w dokumentach ucznia.

W przypadku krótszego niż miesiąc zwolnienia z zajęć – na podstawie zwolnienia lekarskiego lub zwolnienia od rodziców - uczeń usprawiedliwia tę nieobecność, składając zwolnienie u wychowawcy klasy, który zaznacza ją w dzienniku.

Logowanie