Sprawy uczniów

Sprawy uczniów

Zgłaszanie wypadku zaistniałego na terenie szkoły

Wypadki zaistniałe w czasie, gdy uczeń znajduje się pod opieką szkoły, należy zgłosić niezwłocznie osobie sprawującej w danej chwili opiekę nad nim, wychowawcy oraz obowiązkowo Inspektorowi do spraw bhp.

Zgłoszenia wypadku Insp.ds.bhp można dokonać
we wtorki i piątki w godz. 8.00-12.00

w pok. nr 13 (I piętro)


W w celu przygotowania dokumentacji powypadkowej należy dostarczyć również dokument medyczny potwierdzający zaistniały podczas wypadku uraz.

Zasady zwalniania z zajęć wychowania fizycznego

Zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego dokonuje Dyrektor na podstawie podanego niżej kompletu dokumentów:

1/ podania rodziców ucznia, skierowanego do Dyrektora Szkoły, w którym zostaje określony czas zwolnienia z zajęć i jego powód (nie musi to być konkretna nazwa jednostki chorobowej);

2/ zwolnienia lekarskiego z określeniem czasu, który obejmuje zwolnienie, datą wystawienia i czytelną pieczątką lekarza;

3/ deklaracja wzięcia odpowiedzialności za ucznia podczas trwania zajęć (w przypadku jej braku uczeń pozostaje na sali gimnastycznej mimo nieuczestniczenia w zajęciach) - deklaracja może stanowić część podania.

Powyższy komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie szkoły do 2 tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego lub drugiego semestru albo po stwierdzeniu przewidywanej przez lekarza dłuższej niż 1 miesiąc niezdolności do zajęć.

Jeżeli uczeń złoży w/w dokumenty w terminie wskazanym przez szkołę, dyrektor zwalnia ucznia z zajęć zgodnie z datą złożenia dokumentów;
Rodzice otrzymują pisemne potwierdzenie zwolnienia z zajęć wf, a jego kopia znajduje się w dokumentach ucznia.

W przypadku krótszego niż miesiąc zwolnienia z zajęć – na podstawie zwolnienia lekarskiego lub zwolnienia od rodziców - uczeń usprawiedliwia tę nieobecność, składając zwolnienie u wychowawcy klasy, który zaznacza ją w dzienniku.

Logowanie