Sprawy absolwentów

Sprawy absolwentów

Upoważnienie do odbioru wyników egzaminu maturalnego

Absolwenci, którzy nie będą mogli osobiście odebrać wyników egzaminu maturalnego, zobowiązani są do dostarczenia do szkoły (pokój 13, I piętro) wypełnionego upoważnienia, którego druk znajduje się w poniższym załączniku.

Osoba oddająca upoważnienie składa podpis w obecności sekretarza szkoły, który potwierdza jego własnoręczność.

Upoważnienie należy złożyć najpóźniej na dzień przed przekazaniem do szkoły wyników egzaminu maturalnego.

Attachments:
Download this file ((upoważnienie matura).pdf)(upoważnienie matura).pdf[ ]28 Kb

Wydawanie duplikatów świadectw i dyplomów szkolnych

Wymagane dokumenty

W przypadku utraty oryginału świadectwa lub dyplomu wystawionego przez Zespół Szkół w Opolu należy złożyć:

­- wniosek o wydanie duplikatu sporządzony wg załączonego wzoru (załącznik 1)

- potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście w Zespole Szkół w Opolu ul. Kościuszki 14 - pok. 13 – Sekretarz Szkoły lub przekazać drogą pocztową na adres jw.

Dopuszcza się również przesłanie wniosku i załączników drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub faksem nr 077 4542751

Termin i sposób załatwienia

Jeżeli przedłożony wniosek zawiera wymagane informacje a dokumentacja niezbędna do wystawienia duplikatu znajduje się w posiadaniu Zespołu Szkół w Opolu duplikat wydaje się w przeciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli dokumentacja nie została przedłożona zgodnie z wymogami wnioskodawca zostaje powiadomiony o możliwości jej uzupełnienia.

Jeżeli Zespół Szkół w Opolu nie posiada dokumentacji przebiegu nauczania albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, wydaje się zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe. W tym przypadku odtworzenie oryginału świadectwa lub dyplomu może nastąpić na podstawie przepisów odrębnych, w drodze postępowania sądowego.

Opłata

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu wynosi 26 zł. Druk wpłaty stanowi załącznik 3

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia ul. Kościuszki 14, 45-062 Opole

Nr rachunku 83 1160 2202 0000 0002 1611 3952

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

Odbiór duplikatu następuje w sposób wskazany we wniosku:

- osobiście

- przez osobę upoważnioną do odbioru – druk upoważnienia stanowi załącznik 2

- drogą pocztową - listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku

Inne informacje


Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – druk wniosku o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu

Załącznik nr 2 – druk upoważnienia

Załącznik nr 3 – druk przelewu opłaty za wystawienie duplikatu

Podstawa prawna

Duplikaty świadectw i dyplomów państwowych wydaje się zgodnie z § 22 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624) na podstawie posiadanej dokumentacji pedagogicznej.

Logowanie