Stypendyści i stypendia

Stypendyści

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać tylko jeden uczeń z szkoły dla młodzieży umożliwiającej uzyskanie świadectwa maturalnego, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzykując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy (od września do czerwca) w danym roku szkolnym. Stypendium przyznawane jest przez Prezesa Rady Ministrów.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z uzasadnieniem przedstawia Samorząd Uczniowski Radzie Pedagogicznej  PLO Nr V w Opolu, Wnioski mogą dotyczyć tylko tych kandydatów, którzy w następnym roku szkolnym będą jeszcze uczniami V LO.

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, tj. Ministra Edukacji Narodowej, może być przyznane uczniowi szkoły publicznej dla młodzieży (lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej), uzyskującemu wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

1. laureatowi międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

2. laureatowi konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucje naukowe lub stowarzyszenie naukowe;

3. uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującemu najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;

4. uczniowi uczestniczącemu w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;  

5. uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Rada Pedagogiczna, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej przedstawia Kuratorowi Oświaty wnioski kandydatów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 

1. do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,  

2. do 10 lipca - w przypadku uczniów pozostałych klas.


Stypendium motywacyjne za wyniki w nauce może być przyznane 2 razy w roku (po każdym semestrze, o ile w każdym z nich zostały spełnione wskazane niżej warunki). Przysługuje ono uczniom, którzy uzyskają w danym semestrze roku szkolnego średnią ocen min. 5,1 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy komisji stypendialnej, która następnie przekazuje wniosek dyrektorowi szkoły. Stypendium stanowi przyznana jednorazowo (po danym semestrze) kwota uzgodniona z organem prowadzącym szkołę (jednakowa dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Opolu), wypłacana w szkole w następnym semestrze. Stypendium zostaje przyznane również uczniom kończącym szkołę, za ostatni semestr nauki, a absolwenci odbierają je w szkole, do której uczęszczali. Środki na wypłatę stypendium przekazywane są przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola.

 

Stypendium motywacyjne za osiągnięcia sportowe może być przyznane 2 razy w roku (po każdym semestrze, o ile w każdym z nich zostały spełnione wskazane niżej warunki). Przysługuje ono uczniom, którzy uzyskają w danym semestrze roku szkolnego wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym, tj. na szczeblu krajowym oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania.

Wniosek o przyznanie stypendium składa wychowawca klasy komisji stypendialnej, która następnie przekazuje wniosek dyrektorowi szkoły. Uzupełnienie wniosku stanowi potwierdzona w szkole za zgodość z oryginałem kserokopia dokumentu potwierdzającego osiągnięcie sportowe oraz datę zawodów. Stypendium stanowi przyznana jednorazowo (po danym semestrze) kwota uzgodniona z organem prowadzącym szkołę (jednakowa dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Opolu), wypłacana w szkole w następnym semestrze. Stypendium zostaje przyznane również uczniom kończącym szkołę, za ostatni semestr nauki, a absolwenci odbierają je w szkole, do której uczęszczali. Środki na wypłatę sytpendium przekazywane są przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola.

Przepisy dotyczące zasad ubiegania się o tytuł stanowią wyciąg z Regulaminu nadawania tytułu OPOLSKIEGO ORŁA uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Opola


Do tytułu Opolskiego Orła, ze szkoły ponadgimnazjalnej, mogą być typowani:

- laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, z przedmiotów dodatkowych, interdyscyplinarnych i tematycznych - na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym,

- laureaci i finaliści turniejów, obejmujących problematykę związaną z przygotowaniem do podjęcia pracy zawodowej - o zasięgu ogólnopolskim,

- laureaci, zwycięzcy (3 pierwsze miejsca) konkursów, przeglądów i turniejów: wiedzy, artystycznych, sprawnościowych pozaprzedmiotowych - na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym,

- zwycięzcy (3 pierwsze miejsca) zawodów sportowych w randze mistrzostw - na szczeblu ogólnopolskim oraz międzynarodowym.

Warunkiem niezbędnym do otrzymania tytułu Opolskiego Orła jest uzyskanie przez ucznia w wyniku klasyfikacji śródrocznej w roku szkolnym, w którym przyznawany jest tytuł, średniej ocen minimum 4,5 oraz bardzo dobrej oceny zachowania. (Uwaga! Od dwóch lat kryterium to nie obowiązuje laureatów i finalistów olimpiad centralnych).

Wnioski o nadanie tytułu mogą składać:

- dyrektorzy szkół i placówek oświatowych,

- rodzice bądź prawni opiekunowie ucznia,

- organizacje społeczne i samorządowe.

Do każdego wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w regulaminie (potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia wydanego przez wojewódzką komisję konkursową, komitet główny olimpiady lub turnieju, dyplomu wydanego przez organizatora najwyższego szczebla konkursu, turnieju, przeglądu lub zawodów sportowych).

Wniosek o nadanie uczniowi tytułu Opolskiego Orła powinien być złożony w sekretariacie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola w terminie do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego. Wnioski złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wnioski o nadanie uczniowi tytułu Opolskiego Orła dla laureatów konkursów i olimpiad przeprowadzonych po terminie składania wniosków mogą być złożone w następnym roku szkolnym.

Nadania tytułu dokonuje Prezydent Miasta Opola.

Akt nadania odbywa się poprzez symboliczne pasowanie na Opolskiego Orła, któremu towarzyszy wręczenie odznaki Opolski Orzeł oraz dokumentu potwierdzającego nadanie tytułu.

Odznaka Opolskiego Orła jest wykonana z brązu i ma formę orlego pióra, na którym widnieje napis „Opolski Orzeł” wraz z podanym rokiem kalendarzowym.

 

Pełny tekst Regulaminu oraz wzór wniosku można znaleźć na stronie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola

  W dniu 29 listopada br. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów najzdolniejszym uczniom Opolszczyzny.
  Wśród 88 wyróżnionych uczniów znalazł się Mateusz Dubikowski, uczeń klasy III C naszej szkoły.
Mateusz oprócz wysokich wyników nauczania, może poszczycić się tytułem finalisty Olimpiady Geograficznej, który uzyskał podczas zawodów III stopnia XLIII Olimpiady Geograficznej,     w kwietniu br.
 Obecnie stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 2 580 zł i wypłacane jest w ratach przez Wojewodę Opolskiego.
                                                                                      Serdecznie Gratulujemy!

Mateusz_001.jpg

                                                                                        
      

Mateusz Wrotny - stypendystą programu Indeks Start2Star

Mateusz, tegoroczny absolwent naszego liceum, jako pierwszy uczeń w historii V LO zdobył jedno z 15 ufundowanych (w tym roku) przez Jolantę i Leszka Czarneckich stypendiów dla maturzystów! gorąco gratulujemy mu tego sukcesu, które pomoże mu z pewnością dalej rozwijać swoje wszechstronne zainteresowania i pogłębiać wiedzę. 

 MW 2017

Indeks Start2Star to program stypendialny, którego głównym celem jest zapewnienie środków finansowych na odbycie studiów grupie najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Każdego roku Komisja wybiera 15 osób, które otrzymają stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały regulaminowy okres studiów. Aby zostać stypendystą, oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.
Fundatorem jest Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, zaś realizatorem programu Fundacja Lesława A. Pagi. Tegoroczna edycja jest jubileuszowa, bo odbyła się po raz 10.

Rekrutacja rozpoczyna się w maju. I etap polega na wypełnieniu formularza na platformie internetowej z podaniem średniej ocen (minimum 4,0), osiągnięć w olimpiadach i konkursach, zaangażowania w szeroko pojętą aktywność społeczną i napisaniem eseju, zawierającego uzasadnienie ubiegania się na wybrany kierunek studiów i uzasadnienie ubiegania się o stypendium.

Wypełnione formularze były sprawdzane przez Komisję Stypendialną, a spośród nadesłanych aplikacji Komisja wyłoniła 50 osób, które zostały zaproszone na II etap, czyli rozmowę kwalifikacyjną. Indywidualne rozmowy odbywały się w czerwcu w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i trwały ok. piętnastu minut. Moja rozmowa odbyła się w naprawdę bardzo przyjaznej atmosferze. Pytano mnie o moje pasje, źródła moich zainteresowań oraz o plany na przyszłość i wizję moich studiów. Jednocześnie sprawdzono poziom naszej wiedzy w wybranym kierunku oraz sposób budowania logicznej i spójnej wypowiedzi. Ponadto musiałem uzasadnić wybór wybranego przeze mnie kierunku, jakim jest prawo oraz wybranej uczelni. Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój talentów i pasji. Alumni projektu są w ścisłym kontakcie z Fundacją jeśli chodzi o plany zawodowe i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

Kilka dni po rozmowach rekrutacyjnych ogłoszono listę rankingową i udało mi się zostać jednym z piętnastu wyróżnionych stypendystów. Otwiera to przede mnie wiele możliwości, przede wszystkim finansowych. Będę mógł skupić się na moich dotychczasowych działaniach, nie rezygnując z pasji oraz rozpocząć studia prawnicze na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Tekst (oprócz wprowadzenia): Mateusz Wrotny

Stypendia motywacyjne za II półrocze roku szkolnego 2016/2017

Dyrekcja PLO Nr V wystąpiła do Urzędu Miasta Opola o przyznanie stypendium motywacyjnego za II semestr.

Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe będzie można odebrać w szkole (jednorazowo) we wrześniu 2017 r. (uczniowie i absolwenci zostaną powiadomieni)

Za wyniki w nauce (średnia min. 5,1) stypendium otrzymają:

Daniela Prochota - kl. I A

Angelika Redas - kl. I A

Joanna Klimek - kl. I B

Mikołaj Mamroł - kl. I B

Weronika Koston - kl. I C

Marlen Sadlo - kl. I D

Aleksandra Jamrozik - kl. I E

Martyna Piwko - kl. I E

Wiktor Kacprzak – kl. II B

Mateusz Dubikowski – kl. II C

Marta Zdańkowska – kl. II D

Weronika Nowotny – kl. II F

Agata Buszke – kl. III B (absolwentka)

Wiktoria Halupczok – kl. III B (absolwentka)

Gabriel Hanusik – kl. III B (absolwent)

Robert Radziej – kl. III B (absolwent)

Marta Swora – kl. III C (absolwentka)

Aneta Buda – kl. III D (absolwentka)

Ewa Kosmenda – kl. III E (absolwentka)

Natalia Hipnarowicz – kl. III F (absolwentka)

Patryk Seremak – kl. III F (absolwent)

Stypendium za indywidualne osiągnięcia sportowe - za najwyższe wyniki na szczeblu co najmniej krajowym otrzymają:

Paweł Junik z kl. I C - III miejsce w kategorii junior 55 kg w Pucharze Polski (21-22.04.2017 r.)

Damian Michalak z kl. II C (m.in. I miejsce w Pucharze Polski Juniorów w szpadzie), VII miejsce w Mistrzostwach Świata Kadetów

Wszystkim wyróżnionym gorąco gratulujemy!

"Wspieramy najlepszych" - stypendyści z V LO 2016/2017

19 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził listę stypendystów programu ,„Wspieramy najlepszych” na rok szkolny 2016/2017 (realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego WO 2014-2020).

Wśród nich znalazły się uczennice klas pierwszych naszego liceum, a ponieważ podstawę stanowiły osiągnięcia z poprzedniego roku szkolnego, obok nazwiska podajemy również gimnazum):

Julia Jasińska z kl. I E (PG 7 Opole)

Katarzyna Macioszek z kl. I (PG Zimnice Wielkie)

Łucja Orłowska z kl. I E (PG 7 Opole)

Justyna Pielużek z kl. I E (PG Turawa)

Marlen Sadlo z kl. I D (PG 7 Stare Siołkowice)

Bardzo gorąco gratulujemy naszym stypendystom!

Stypendium PRM dla Damiana Pielorza

24 listopada 2016 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów uczniom, którym w tym roku zostało przyznane Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W uroczystości wzięli udział stypendysta z naszego liceum - Damian Pielorz (z klasy II E) i Dyrektor Danutą Katrosz.

Podstawą przyznania stypendium na rok szkolny 2016/2017 była nie tylko bardzo wysoka średnia ocen, ale także sukcesy odniesione w pięciu konkursach wskazujących na dużą skalę zainteresowań i umiejętności (m.in. geologicznym, historycznym, profilaktycznym i literackich), zdobywając tytuły laureata lub wyróżnienia na poziomie wojewódzkim, ragionalnym i ogólnopolskim.

Gorąco gratulujemy tegorocznemu stypendyście PRM!

 

Logowanie