Indywidualny tok nauki

Indywidualny tok nauki

Podanie rodziców ucznia o przyznanie ITN lub IPN

 

Podanie rodziców ucznia o przyznanie ITN lub IPN powinno być skierowane do Pana DRomualda Florczaka - Dyrektora Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu.

Winno ono zawierać dane osobowe ucznia, tj. imię, nazwisko, klasę, datę i miejsce urodzenia, adres z kodem pocztowym, imiona rodziców, numery telefonów do ucznia i rodziców.

W tekście głównym należy zawrzeć:

1/ Prośbę o przyznanie indywidualnego toku nauki lub indywidualnego programu nauki ze wskazaniem przedmiotu/przedmiotów, które ma objąć ITN lub IPN,

2/ Określenie dotychczasowych osiągnięć dziecka we wskazanych dziedzinach

3/ Określenie jego predyspozycji do samodzielnej pracy i radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym.

 

W podaniu winno znaleźć się również zobowiązanie do uczestniczenia przez dziecko w olimpiadach i konkursach z danego przedmiotu/ danych przedmiotów.

 

Zachęcamy do skorzystania z wzoru podania, który znajdziecie Państwo w poniższym załączniku.

 

Attachments:
Download this file (Podanie IPN ITN rodzice 2017.pdf)Podanie IPN ITN rodzice 2017.pdf[ ]266 Kb

Procedury przyznawania indywidualnego toku nauki (ITN)

oraz indywidualnego programu nauki (IPN)

uczniom Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr V w Opolu

  

1. Podstawą prawną przyznawania indywidualnego toku nauki i indywidualnego programu nauki jest Rozporządzenie MENiS z dn. 19 grudnia 2001 r.

2. Indywidualny tok nauki, dalej określany jako ITN, oraz indywidualny program nauki, określany dalej jako IPN, przyznawany jest według niżej opisanych procedur uczniom klas drugich i trzecich PLO Nr V w Opolu; w szczególnych przypadkach, np. zakwalifikowania się do wysokiego etapu olimpiady przedmiotowej, ITN lub IPN może być przyznany uczniowi klasy pierwszej, po klasyfikacji śródrocznej.             

3. Uczeń może ubiegać się o ITN lub IPN z wybranego przedmiotu / przedmiotów w danym roku szkolnym, jeżeli:                 

1/ uzyskał w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w poprzednim roku szkolnym co najmniej ocenę bardzo dobrą z wskazanego przedmiotu i co najmniej 70% punktów z danej części testu diagnostycznego (o ile test z tego przedmiotu jest przeprowadzany w danej klasie);

2/ wykazywał się różnymi formami samokształcenia z danego przedmiotu i szczególną aktywnością lub osiągał wybitne wyniki w pozaszkolnym konkursach przedmiotowych lub tematycznych w obrębie danego przedmiotu;                                                                

3/ uzyskał pozytywną pisemną opinię nauczyciela uczącego danego przedmiotu, prezentującą możliwości ucznia, jego zaangażowanie i dotychczasowe osiągnięcia; 

4/ uzyskał pozytywną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej w sprawie indywidualnego toku nauki lub indywidualnego programu nauki (tj. z informacją o inteligencji ponadprzeciętnej, wysokiej lub bardzo wysokiej);                                                                                

5/złożył do końca marca podanie rodziców o przyznanie ITN lub IPN z danego przedmiotu;

4. W przypadku uczniów ubiegających się o kontynuację ITN lub IPN w kolejnym roku szkolnym:

1/ uzyskał co najmniej ocenę bardzo dobrą z egzaminu klasyfikacyjnego lub co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę, w przypadku IPN,                                                           

2/ zakwalifikował się do co najmniej szczebla okręgowego olimpiady i wziął w nim udział lub zajął znaczące miejsce w konkursie przedmiotowym na szczeblu wyższym niż szkolny.                                                                                                

5. W trakcie spotkań poprzedzających rozpoczęcie roku szkolnego rada pedagogiczna PLO Nr V zapoznaje się z zebraną dokumentacją i opiniuje pozytywnie lub negatywnie decyzje dotyczące przydziału ITN/IPN poszczególnym ubiegającym się o nie uczniom.

6. Na podstawie złożonej dokumentacji i opinii rady pedagogicznej Dyrektor Zespołu Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Opolu wydaje pozytywną lub negatywną pisemną decyzję w sprawie przyznania indywidualnego toku nauki lub indywidualnego programu nauki z wybranego przedmiotu/przedmiotów w danym roku szkolnym.

Warunki kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych

 

Uczeń szczególnie zdolny ma specjalne potrzeby, które powinny być rozpoznane i uwzględnione w toku kształcenia i wychowania. Uczeń szczególnie zdolny to ten, który ma możliwości dojścia do wybitnych osiągnięć w danej dziedzinie. Zdarzają się również uczniowie uzdolnieni wszechstronnie.

 

Indywidualny tok nauki (ITN)

 1.  Czym różni się indywidualny program nauki od indywidualnego toku nauki?

Indywidualny program nauki (IPN) zakłada kształcenie się ucznia w zakresie jednego lub kilku zajęć edukacyjnych na podstawie programu, który – realizując w całości podstawę programową - w maksymalnym stopniu uwzględnia zainteresowania, potrzeby i możliwości intelektualne ucznia.

Indywidualny tok nauki (ITN) jest modyfikacją systemu klasowo – lekcyjnego, zakłada ukończenie nauki w skróconym czasie, dzięki możliwości klasyfikowania i promowania ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

Uczeń może realizować indywidualny program nauki w indywidualnym toku, to znaczy kończy naukę w skróconym czasie, jednocześnie realizując treści programu wykraczające poza podstawę programową, realizowaną w klasie, do której uczęszcza.

2. W jakim celu organizowany jest indywidualny tok nauki?

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy. Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

 

3. Kiedy można wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny tok nauki?

Zezwolenie na indywidualny tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki w liceum, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia klasy pierwszej.   

4. Kto może wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny tok nauki?

 

Wniosek o zezwolenie na indywidualny tok nauki mogą składać:

- uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

- rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,

- wychowawca klasy,

- nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek.

Zarówno wychowawca jak i inny nauczyciel muszą mieć zgodę rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

 

5. Do kogo składa się wniosek?

Wniosek składa się do dyrektora szkoły.

6. Jakie działania podejmuje dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku na indywidualny tok nauki?

 

 1.  
  1. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku na indywidualny tok nauki, zasięga opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, a następnie opinii rady pedagogicznej.
  2. W przypadku otrzymania obu pozytywnych opinii dyrektor zezwala na indywidualny tok nauki.
  3. W przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga się także pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą.
  4. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny tok nauki, wyznacza uczniowi nauczyciela–opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

Zezwolenia udziela się na czas określony, nie krótszy niż jeden rok.

 

7. W jaki sposób uczeń realizuje indywidualny tok nauki?

Uczeń realizujący indywidualny tok nauki może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub innej szkole, na wybrane zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia albo realizować program w całości lub w części we własnym zakresie.

8. Jak klasyfikuje się i promuje ucznia realizującego indywidualny tok nauki?

 

Uczeń jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego.

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki ( Dz. U. Nr 3 z 2002 r., poz. 28).

 

Indywidualny program nauki (IPN)

 1.  Co to znaczy indywidualny program nauki?

Indywidualny program nauki to proces kształcenia się szczególnie uzdolnionego ucznia w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy, według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych

2. Kiedy można wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny program nauki?

Zezwolenie na indywidualny program nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki w liceum, a w uzasadnionych przypadkach - po śródrocznej klasyfikacji ucznia klasy pierwszej.

3. Kto może wystąpić z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki?

Wniosek o zezwolenie na indywidualny program nauki mogą składać:

- uczeń – z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

- rodzice (prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia,

- wychowawca klasy,

- nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek.

Zarówno wychowawca, jak i inny nauczyciel muszą mieć zgodę rodziców (prawnych opiekunów) albo pełnoletniego ucznia.

4. Do kogo składa się wniosek?

Wniosek składa się do dyrektora szkoły

5. Kto opracowuje indywidualny program nauki?

Indywidualny program nauki opracowuje, wskazany do prowadzenia IPN-u, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą, który uczeń ma realizować pod jego kierunkiem.

W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.

6. Jakie warunki musi spełnić zaproponowany uczniowi indywidualny program nauki?

Indywidualny program nauki nie może obniżyć wymagań edukacyjnych wynikających ze szkolnego zestawu programów nauczania, ustalonego dla danej klasy.

7. Jakie działania podejmuje dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku i indywidualnego programu nauki?

a. Dyrektor szkoły, po otrzymaniu wniosku zwraca się do publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej z prośbą o przeprowadzenie badań sprawdzających predyspozycje ucznia, a następnie zasięga opinii rady pedagogicznej.

b. W przypadku uzyskania obu pozytywnych opinii dyrektor zezwala na indywidualny program nauki.

c. Dyrektor szkoły, po udzieleniu zezwolenia na indywidualny program nauki , wyznacza uczniowi nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków.

Zezwolenia udziela się na czas określony - nie krótszy niż jeden rok.

8. Jak klasyfikuje się i promuje ucznia realizującego indywidualny program nauki?

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie ucznia realizującego indywidualny program nauki odbywa się na warunkach i w sposób określony w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, tj. na podstawie ocen cząstkowych, uzyskanych w trakcie nauki szkolnej, które muszą jednak obejmować treści wykraczające poza program klasy, a zawarte są w programie opracowanym indywidualnie dla ucznia.

 

Opracowała Jadwiga Trzpis

(materiał uzupełniony przez: Danutę Katorosz i i Marzenę Kowalską)

 

Aktualne informacje na temat zasad organizowania indywidualnego toku nauki lub indywidualnego programu nauki można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

https://men.gov.pl/pl/zwiekszanie-szans/uczen-zdolny/indywidualny-tok-i-program-nauki

Logowanie