Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206 poz 1216) informujemy, że Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP), pozwalająca na składanie dokumentów elektronicznych w Zespole Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, jest opublikowana w systemie ePUAP.

epuap


Akceptowalnymi formatami plików dołączanych do formularzy są:

  • DOC, DOCX, RTF, ODT, TXT, PDF
  • GIF, TIF, JPG, PNG

Obywatel składający wniosek przez ePUAP musi mieć konto użytkownika na tej platformie oraz bezpieczny podpis elektroniczny bądź profil zaufany, pozwalające na podpisywanie dokumentów elektronicznych. Adres skrytki ePUAP: /zsprymasopole/skrytka

Dokumenty wnoszone drogą poczty elektronicznej są przyjmowane zgodnie z paragrafem 9 punkty 1 i 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 206 poz. 1216):

§ 9

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.

W przypadku gdy:
w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy — inny niż ogólny, o którym mowa w § 19 — przesyłki złożone w sposób, o którym mowa w ust. 1, uważa się za wniesione nieskutecznie.

Logowanie